Haljastusspetsialist
Valga Vallavalitsus

HaljastusspetsialistValga Vallavalitsus

Ootused kandidaadile

• haljastuse ja maastikukujunduse alane eriharidus.
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• varasem töökogemus sarnasel töökohal;
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
• tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
• hea suhtlemis- ja analüüsioskus ning otsustus- ja vastutusvõime.

Tööülesannete kirjeldus

• valla haljasalade rajamine, nende ehituse, remondi, hoolduse, väiksemamahuliste projektide, plaanide, kavandite koostamine ning teostuse korraldamine, juhendamine ja järelevalve;
• osalemine valla aastaeelarve koostamisel oma vastutusalas;
• raielubade väljaandmine Valga valla territooriumil ning järelevalve teostamine;
• kõrghaljastuse hooldus- ja raietööde korraldamine Valga valla omandis oleval maal (sh kalmistutel);
• Valga valla jõulukujunduse kavandamine ja teostus;
• kodukaunistamise alase töö korraldamine Valga vallas;
• vallavalitsuse planeeringu-ja keskkonnakomisjoni töös osalemine;
• vallaelanike nõustamine haljastusküsimustes;
• oma töövaldkonnas tehtavate tööde mahtude kindlakstegemine, hangete ettevalmistamine ja töövõtjatega sõlmitavate lepingute ettevalmistamine;
• oma töövaldkonnas kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste lahendamine.

Omalt poolt pakume

Pakume:

• huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas asutuses;
• meeldivat töökeskkonda sõbralikus kollektiivis;
• eneseteostuse ja erialase arengu võimalusi;
• häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
• ametipalka 1150 eurot kuus, põhipuhkust 35 kalendripäeva;
• ametiauto kasutamise võimalust ametiülesannete täitmisel.