641
Matemaatikaõpetaja, sotsiaalpedagoog, klassiõpetaja
Matemaatikaõpetaja, sotsiaalpedagoog, klassiõpetaja
Matemaatikaõpetaja, sotsiaalpedagoog, klassiõpetaja
Märjamaa Gümnaasium
Matemaatikaõpetaja, sotsiaalpedagoog, klassiõpetaja
Matemaatikaõpetaja, sotsiaalpedagoog, klassiõpetaja

Matemaatikaõpetaja, sotsiaalpedagoog, klassiõpetajaMärjamaa Gümnaasium

Ootused kandidaadile

Meile tööle tulevalt uuelt meeskonnakaaslaselt ootame/eeldame

 • siirast soovi ja huvi töötada koolis, kus hinnatakse muutuva õpikäsitluse põhimõtteid ja mis liigub nende rakendamise suunas;
 • soovi jagada uuendusmeelse haridusasutuse väärtuseid ja põhimõtteid;
 • erialaseid teadmisi, oskuseid ja kvalifikatsioonile vastavat haridust;
 • oskust kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid ja soovi nende kasutamist õppida;
 • ausust, korrektsust, täpsust ja kohusetundlikkust;
 • tahtmist end pidevalt täiendada, õppida, kogemusi omandada ja areneda koos kooliperega;
 • initsiatiivikust märgata lahendamist vajavaid probleeme ja teotahet nendega tegeleda;
  sõbralikkust ja väga head suhtlemisoskust;
 • orienteeritust meeskonnatööle.

Kvalifikatsiooninõuded

 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse. Eelnimetatud nõuete puudumisel saame vormistada töölepingu kuni üheks aastaks eeldusel, et õpetaja kandidaadil on vähemalt keskharidus ning piisav kvalifikatsioon ja pedagoogiline kompetentsus, et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ja õpitulemuste saavutamine.
 • Kõige olulisem on soov töötada koolis, õpilastega ja meeskonnas. Palume Sul endast teada anda ka juhul, kui Sul kõikidele nõuetele vastavat kvalifikatsiooni ei ole.

Tööülesannete kirjeldus

Õpetaja töö eesmärgiks on tagada oma ainetundides õppetöö toimimine ning õpilaste võimetekohane ainealane areng. Õpetaja peamine roll on võimestada õppijat ja olla tema arengupartner, nii et saaks toimuda tähenduslik õppimine ja kujuneda selle õppija potentsiaali avav õpitee.

Lisaks matemaatikaõpetajale otsime ka sotsiaalpedagoogi ning algklasside- ehk klassiõpetajat.

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine. Sotsiaalpedagoogi töö fookuses on töö inimestega. Tema töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv ning jaguneb tööks õpilastega, iseseisvaks tööks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamiseks.

Klassiõpetaja on pea kõikide ainete õpetaja 1.-4. klassi õpilastele (v.a. muusika ja kehaline kasvatus või vastavalt õpetaja võimetele ja soovidele). Lisaks õpetaja rollile on ta suhete looja ja hoidja õpilaste ning lapsevanematega; hariduse väärtustaja; õpilaste isiksuslike omaduste märkaja ja arendaja ning kaasinimestesse lugupidava suhtumise kasvataja.

Omalt poolt pakume

Uut kolleegi ootavad ees

 • mitmekülgne ja huvitav töö;
 • võimalused kujundada ise enda valdkonna või õppeaine õpetamise keskkond;
 • arengule innustav koolimaja, -hoov ja koolipere;
 • koolielu toetav koolipidaja ja kogukond;
 • pikk puhkus suvel;
 • tervise edendamise võimalused Raplamaa moodsaimas spordihoones, ujulas ja terviseradadel.

Sarnased töökuulutused:

Klassiõpetaja
Kindluse Kool
Harjumaa

Tähtaeg: 01.09.2022
LOODUSAINETE ÕPETAJA (0,5)
Saue Vallavalitsuse allasutus
Saue

Tähtaeg: 23.08.2022
TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA (LAAGRI KOOL)
Saue Vallavalitsuse allasutus
Harjumaa

Tähtaeg: 15.09.2022