Planeeringuspetsialist
Planeeringuspetsialist
Viljandi Linnavalitsus
Planeeringuspetsialist

PlaneeringuspetsialistViljandi Linnavalitsus

Ootused kandidaadile

• kõrgharidus arhitekti, maastikuarhitekti või planeerija kutses;
• erialase või sarnase töö kogemus;
• kontoritarkvara kasutamise oskus ja CAD tarkvaraga töötamise kogemus;
• teadmised omavalitsuse toimimise alustest;
• väga hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus ning koostöövalmidus;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• korrektsus.

Tööülesannete kirjeldus

Planeeringuspetsialisti peamised tööülesanded:
• avalikkuse ja huvitatud isikute kaasamise korraldamine detailplaneeringute algatamisel ja koostamisel, avalikkusele suunatud materjalide ettevalmistamine;
• planeeringute lähteseisukohtade väljatöötamisel osalemine koostöös planeeringu algatamisest huvitatud isikuga ja planeeringuala kruntide omanike ning elanikega;
• planeeringute koostamisel ja koostamise korraldamisel osalemine;
• planeeringut täpsustavate projekteerimistingimuste menetluse korraldamine ja projekteerimistingimuste põhjal muudatuste tegemine kehtivate detailplaneeringute materjalides;
• topo-geodeetiliste, ehitusgeoloogiliste ja maakorralduslike tööde tellimise korraldamine sh katastrimõõdistamise korraldamine;
• maakorralduslike küsimuste lahendamine, mõõdistamise käigus tekkivate probleemide lahendamine;
• linna toimingute tegemiseks aluskaartide ja plaanide koostamine;
• oma teenistusülesannete piires linna õigusaktide eelnõude koostamine.

Omalt poolt pakume

- stabiilset töötasu;
- väljaõpet kohapeal ja võimalust enesetäiendamiseks;
- 35 päeva põhipuhkust;
- tervise- ja spordikulude toetamist

Sarnased töökuulutused:

Tehniline joonestaja-projekteerija
Baltic Workboats AS
Saaremaa

Tähtaeg: 07.02.2022
Peaspetsialist
Rahandusministeerium
Tallinn

Tähtaeg: 26.01.2022
Kaasamisspetsialist
Tallinna Strateegiakeskus
Tallinn

Tähtaeg: 27.01.2022