Jurist
Jurist
PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad õigusteaduse erialal;
- riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
- ametikoha tööülesannete täitmiseks vajalikud õigusalased teadmised;
- eesti keele oskus C1-tasemel;
- ühe võõrkeele oskus ametialase sõnavara valdamisega;
- oskus käsitleda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid, sh MS Office;
- väga hea koostöövalmidus ja -initsiatiiv ning suhtlemisoskus, otsustus- ja analüüsivõime, kohuse- ja vastutustunne, iseseisvus, tasakaalukus ja usaldusväärsus.

Kasuks tuleb:
- töökogemus kohalikus omavalitsuses;
- perekonnaseisuametniku tunnistus;
- andmekaitsealased teadmised.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:

Juristi teenistusülesanneteks on ametiasutuse tegevusega seotud juriidiliste probleemide korraldamine ja lahendamine; juriidilise abi osutamine ametiasutuse teenistujatele, vallavalitsuse ja volikogu liikmetele ning ametiasutuse hallatavatele asutuste juhtidele; ametiasutuse esindamine õigusalastes küsimustes; valla õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel osalemine; valla poolt läbiviidavate riigihangete kehtivatele õigusaktidele vastavuse tagamine, vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide juriidiline nõustamine riigihangete valdkonnas.
Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on juristi ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

Omalt poolt pakume:

- huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
- 35 kalendripäeva põhipuhkust;
- erialast täiendkoolitust;
- kaugtöö tegemise võimalus.

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal esitada avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist.

Dokumendid esitada hiljemalt 22.08.2021 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Juristi konkurss“.

Lisainfo: vallasekretär Ene Kivineem, e-post ene.kivineem@poltsamaa.ee, telefon 5302 0509.

Sarnased töökuulutused:

Jurist
Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA
Tallinn

Tähtaeg: 28.09.2021
Andmehalduse jurist
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Tallinn

Tähtaeg: 23.09.2021
Jurist / Lawyer​​
SK ID Solutions AS
Tallinn

Tähtaeg: 24.09.2021